Ochrana osobných údajov

A. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Netspree s.r.o. IČO 48167657 so sídlom Osiková 3211/9, 010 07, Žilina, ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 • adresa: Osiková 9, 010 07, Žilina
 • email: marketing@svetapple.sk
 • telefón: +421 949 250 376
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

B. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre poskytnutie služby.

C. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  1. oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  2. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  1. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  2. zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

D. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

E. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  1. zaisťujúce služby prevádzkovania Ioty.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Ioty.sk,
  2. zaisťujúce marketingové služby.
 2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

F. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
  1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  5. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

G. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, šifrovanie, zálohy, antivírový program a pod.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

H. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Adresa našej webovej stránky je: https://ioty.sk.

Súbory cookies

Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov naších stránok, používame službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len ,,Google”). Pre väčšiu transparentnosť vám chceme priblížiť čo všetko táto skutočnosť znamená pre Vás, naších návštevníkov.

Služba Google Analytics používa súbory ,,cookies”, ktoré umožňujú analýzu spôsobov  používania týchto stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na servery v Spojených štátoch. Všetky takto získané data budú spracované anonymneData sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania stránok. Anonymita je zaručená tým, že Google nebude spájať vašu IP adresu s ktorýmkoľvek inými datami, ktoré má k dispozici. Do Google nebudú odoslané ani žiadne citlivé data ako napríklad email, meno, telefónne číslo apod.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookies, čim zabránite zbieraniu dát o Vás. Spraviť tak môžete voľbou v nastaveniach vášho prehliadača. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vašej návšteve spoločnosťou Google, a to spôsobom a k účelom vyššie hore uvedeným.